accelleron-industries.com Integritetspolicy samt användning av cookies

Senast uppdaterad: 18 juni 2018  

Personlig integritet

Accelleron anser att personlig integritet är en viktig fråga och vi bygger och hanterar våra onlinetjänster med hänsyn tagen till skyddet av den personliga integriteten. 

Denna Integritetspolicy (”Meddelande”) beskriver de olika typer av personlig information vi samlar in från dig när du använder vår webbplats, hur vi samlar in och behandlar denna information, vem vi delar den med samt vilka rättigheter du har avseende denna information. Detta Meddelande gäller webbplatserna accelleron-industries.com som ägs och drivs av Turbo Systems Switzerland Ltd. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Accelleron ansvarar för dina personuppgifter. Accelleron avser Turbo Systems Switzerland Ltd samt dess dotterbolag. Information om Accelleron:s samtliga dotterbolag finns i bilagan längst ned på sidan. Vad gäller tillämplig dataskyddsförordning kommer den personuppgiftsansvarige att vara det Accelleron-bolag som tillhandahåller tjänster eller som kommunicerar med dig. Detta meddelande gäller alla sådana bolag. 

Insamling av dina personuppgifter 

Vi kan samla in en begränsad mängd personuppgifter som din webbläsare tillhandahåller vår webbplats när du besöker den. Denna logginformation innefattar din IP-adress, typ av webbläsare, språk på webbläsaren, datum och klockslag för ditt besök samt en eller flera cookies som unikt kan identifiera din webbläsare (mer information finns i avsnittet Cookies nedan). Vi använder denna information för att bättre förstå användarnas beteenden och därmed kunna förbättra våra erbjudanden ytterligare liksom förebygga skadlig användning som intrång och överbelastningsattacker. 

Vissa av våra tjänster kräver att du registrerar dig för ett konto. Vi ber dig om vissa personuppgifter när vi ska skapa ett konto och vi använder den informationen för att tillhandahålla tjänsten. För vissa tjänster kan vi begära ett kreditkortsnummer eller annan betalningsinformation som vi sedan lagrar i krypterad form på säkra servrar. 

När vi kräver att du ska ange ytterligare personuppgifter kommer vi vid det tillfället att informera dig om vilka typer av information vi samlar in, hur vi använder den, vilka den delas med och hur länge den kommer att lagras. Vi hoppas att detta hjälper dig att fatta ett informerat beslut om du vill dela dina personuppgifter med oss. 

Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller enbart i de syften för vilka vi inhämtade informationen. Dina personuppgifter kommer inte att användas i andra syften som direktmarknadsföring såvitt vi inte har meddelat dig om detta och, i de fall detta krävs enligt lag, har inhämtat ditt uttryckliga samtycke. 

Användargenererat innehåll 

Vi erbjuder vissa tjänster där du kan lägga upp information på webbplatsen som sedan blir tillgängliga för andra besökare på webbplatsen. Exempel är diskussionsforum och kommentarer i bloggar. 

När du lägger upp saker kommer basinformation som identifierar dig som avsändare att göras tillgänglig för andra besökare tillsammans med den information du lagt upp. Denna information innefattar ditt namn eller alias och kan, där så är relevant, innefatta annan information som land eller namn på det företag eller den organisation du arbetar för. Du har kontroll över dessa data i din användarprofil och kan styra vad som ska visas i dina inlägg. 

Vi kan också visa statistik, uppgifter relaterade till vårt anseende och annan liknande information som avser ditt användarkonto. Exempel är antal foruminlägg du har lagt upp eller ett betyg som visar hur användbar andra besökare tycker att din information är. Mer information finns på hjälpsidorna för respektive tjänst. 

Informationsdelning 

Vi kan komma att dela sådan information enligt följande begränsade förutsättningar: 

  • Om vi har inhämtat ditt uttryckliga och dokumenterade samtycke. 

  • Om vi tillhandahåller informationen till betrodda företag eller personer endast i syfte att dessa ska behandla din begäran å våra vägnar. När detta är slutfört gäller enligt avtal att dessa parter får behandla denna information endast enligt våra instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning och med vidtagande av lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet varpå du kommer att informeras på lämpligt sätt. 

  • Vi fastställer att vi har är förpliktade enligt lag eller har god anledning att tro att sådan tillgång, bevarande eller utlämnande av sådan information är skäligen nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Accelleron, användare eller allmänheten. 

Vi delar dina personuppgifter med våra dotterbolag i syfte att tillhandahålla våra tjänster så som beskrivs i detta Meddelande. Du kan läsa mer om våra koncernenheter i listan ovan. Vi fortsätter att implementera policyer och skydd i alla Accelleron-bolag i de länder där vi verkar för att säkerställa att personuppgifterna lagras och behandlas enligt samma normer för integritet och säkerhet i samtliga fall. För det fall dina personuppgifter överförs till våra dotterbolag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller till ett område utan beslut om lämpligt skydd från Europeiska kommissionen kommer detta att beskrivas i ett meddelande från oss till dig med relevant information och vi kommer att be om ditt samtycke där så erfordras enligt tillämplig dataskyddsförordning. 

I händelse av ägarbyte av delar av Accelleron, som förvärv av eller sammanslagning med ett annat företag, kommer vi att skicka ett meddelande om detta och (där så erfordras enligt lag) be om ditt samtycke innan några personuppgifter överförs och därmed kommer att omfattas av en annan integritetspolicy. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vissa tjänsteleverantörer och partners i den mån det behövs för att kunna tillhandahålla en smidig upplevelse och för att kunna förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vissa av dessa partners kan finnas i länder utanför EES-området och har därför inte samma dataskydd som det land där du bor och har inte enligt Europeiska kommissionen en tillfredsställande dataskyddsnivå. Vi överför personuppgifter till dessa länder endast förutsatt att det finns åtgärder som säkerställer skyddet av dina personuppgifter, såsom standardiserade avtalsklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen. 

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra personer eller företag förutom i de begränsade fall som beskrivs i denna Policy eller med ditt samtycke. 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 

Om inte annat anges i integritetsmeddelandet för tjänsten ifråga sparar vi dina data under den minsta tidslängd som krävs för att uppfylla de syften för vilka vi samlat in informationen, inklusive syftet att tillgodose eventuella juridiska, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga krav (inklusive vad som behövs för att Accelleron ska kunna försvara rättsliga anspråk). Vi kan till exempel be om dina personuppgifter när du registrerar dig för ett seminarium och behåller då dina uppgifter tills seminariet är över plus en rimlig tid därefter för att kunna besvara frågor eller klagomål. När dina data inte längre behövs kommer vi att ta bort dem permanent i enlighet med tillämpliga lagar. 

Informationssäkerhet 

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehöriga ändringar, utlämnande eller radering av data. 

Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till anställda på Accelleron som behöver ha den informationen för att kunna tillgodose dina förfrågningar eller leverera våra tjänster. 

Länkar 

De externa webbplatser som det länkas till från Accelleron:s webbplatser har utvecklats av personer som Accelleron inte har någon kontroll över. Dessa externa webbplatser kan placera sina egna cookies på din dator, samla in data eller inhämta personlig information. Se integritetspolicyn på respektive webbplats för mer information. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att: 

  • Begära att vi korrigerar eventuella fel i personuppgifterna eller uppdatera dem 

  • Få en kopia av de personuppgifter vi har om dig 

  • Begära att vi raderar de personuppgifter om dig som vi inte längre har laglig grund att använda 

  • Vi porterar dina personuppgifter till en ny leverantör (om tillämpligt), 

  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av legitima intressen (under förutsättning att våra skäl för behandlingen inte väger tyngre än eventuella förfång för din datasekretessrätt) eller begränsa hur vi använder dina personuppgifter medan ett klagomål utreds. 

 

Du kan ställa din begäran på integritetssidan på abb.com. Under vissa omständigheter kan vi behöva begränsa rättigheterna ovan för att skydda det allmänna intresset (t.ex. för att förhindra eller upptäcka brott) och våra egna intressen (t.ex. för att upprätthålla tystnadsplikt). 

I fall då vi har bett om ditt samtycke att använda dina data för ett visst syfte kan du dra tillbaka detta samtycke när du vill. Detta kan göras genom att logga in på ditt konto, klicka på en länk för att säga upp din prenumeration eller genom att besöka integritetssidan på abb.com. I sådana fall kommer vi att sluta att använda dina data för angivet syfte och radera uppgifterna. 

Om du vill lämna in ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud på integritetssidan på accelleron-industries.com. 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och för att bättre förstå hur människor använder våra webbplatser. Vi gör detta genom att lagra användarens preferenser i cookies och genom att logga användartrender och mönster för hur människor navigerar på våra webbplatser. Vi använder cookies för att skilja ut användare från varandra genom att tilldela varje besökare ett slumpmässigt anonymt id. Vi använder den här informationen för att kunna räkna besökare, få insikter i hur populärt vårt material på webben är och lära oss hur människor använder webbplatsen. 

Du kan ange i din webbläsare att du vill stänga av alla cookies eller att du vill få en varning varje gång en cookie skickas. Vissa funktioner eller tjänster på våra webbplatser kanske dock inte fungerar korrekt utan cookies. 

Cookies som är specifika för Accelleron:s webbplats 

Accelleron:s webbplats använder både cookies från ”första part” (cookies som kommer från Accelleron:s webbplats) och cookies från ”tredje part” (cookies som kommer från en webbplats som tillhör tredje part och som tillhandahåller tjänster åt Accelleron:s webbplats). Vi använder cookies från första part för att lagra preferenser, logga användartrender och mönster med hjälp av webbstatistikleverantörer och för att lagra data som behövs under ditt besök på webbplatsen (till exempel innehållet i din kundvagn).  

Tabellen nedan beskriver de webbloggningscookies som används av Accelleron:s webbplats. 

Syfte med cookie Första part
Leverantör av cookie  Typ av cookie Syfte med cookie  
Google AnalyticsFörsta part Webbanalyser (anonym statistik över användning)
New RelicFörsta part Prestandaövervakning (anonym statistik över hur snabbt våra sidor laddas för användare från olika delar av världen) 
Optimizely Första part A/B-testning av nya funktioner på webbplatsen (anonymt) 
Crazy EggFirst partyAnalyser om användarbeteenden (anonyma data om hur användare bläddrar och interagerar med sidan) 
wiredmindsFörsta part Anonymiserade användningsprofiler för tipsgenerering (identifiera vilka företag våra besökare kommer från) 
Pardot by SalesForceFörsta part Anonymiserade användningsprofiler för tipsgenerering och hantering av marknadsföringskampanjer 
MarketoFörsta part 
Anonymiserade användningsprofiler för tipsgenerering och hantering av marknadsföringskampanjer 
Salesforce Marketing CloudFörsta part Tjänst för automatisering av marknadsföring. Loggar aktivitet från e-post och i våra onlinekanaler. 

Ändringar av denna policy

Denna integritetspolicy kommer att ändras från tid till annan. Vi förväntar oss att flertalet sådana ändringar kommer att vara mindre men det kan också förekomma mer betydande ändringar. Där så är lämpligt och möjligt kommer vi att meddela dig om sådana ändringar per e-post. Varje version kommer att framgå överst på sidan. 

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om detta Meddelande ber vi dig att lämna dem på integritetssidan på accelleron-industries.com

Bilaga – lista över Accelleron:s dotterbolag 

accelleron-industries.com/privacy-policy/subsidiaries