Политика за защита на личните данни и бисквитки на accelleron-industries.com

Последно обновена: 29 октомври 2018 г.

Защита на личните данни

Accelleron счита защитата на данни за важен въпрос, затова ние градим и управляваме своите онлайн услуги, съобразявайки се с необходимостта от защита на личните данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни (“Известие”) излага видовете лична информация, която събираме от вас когато използвате нашия уебсайт, как събираме и обработваме тази информация, с кого я споделяме и конкретните права, които вие имате във връзка с тази информация. Настоящото Известие е валидно за настоящия уебсайт accelleron-industries.com, притежаван и управляван от Turbo Systems Switzerland Ltd, както и всякакви други управлявани от Accelleron уебсайтове, които насочват към настоящото Известие.


Кой отговаря за вашите лични данни?

Accelleron отговаря за вашите лични данни. Accelleron представлява компанията Turbo Systems Switzerland Ltd и нейните дъщерни дружества. Информация за всички дъщерни дружества на Accelleron може да бъде намерена в списък с дъщерни дружества на Accelleron. За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни, контрольорът на вашите данни ще бъде дъщерното дружество на Accelleron, което предоставя услуги или общува с вас. Настоящото известие важи за всички подобни дружества.

Събиране на вашите лични данни

Ние може да събираме ограничени лични данни, които вашият браузър предоставя в нашия уебсайт при посещение от ваша страна. Тази регистрационна информация включва вашия адрес на Интернет протокол, вид браузър, език на браузъра, датата и часа на вашето посещение, както и една или повече “бисквитки” (cookies), които могат да идентифицират уникално вашия браузър (за повече информация вижте раздел “Бисквитки” по-долу). Ние използваме тази информация, за да преследваме своите законни интереси да разбираме по-добре поведението на потребителите с цел да усъвършенстваме още повече предлаганото от нас, както и за да предотвратим злонамерена употреба като например хакерски атаки и такива за отказ на услуги.

Някои от нашите услуги изискват от вас да регистрирате свой акаунт. Ние ще ви поискаме известна лична информация с цел да създадем този акаунт и ще използваме тази информация, за да предоставим заявената услуга. За някои услуги може да изискваме данни за кредитна карта или друга платежна информация, която поддържаме в криптирана форма на защитени сървъри. Ние събираме тази информация с цел да преследваме законните си интереси или за да изпълним договор, или да предприемем стъпки, свързани с даден договор, с вас или вашата организация.

Когато поискаме от вас да предоставите допълнителни лични данни, ние ще ви информираме в същия този момент за видовете информация, която събираме, как я използваме, с кого я споделяме и за колко време ще я съхраняваме. Надяваме се, че това ще ви помогне да вземете информирано решение относно споделянето на вашата лична информация с нас.

Ние ще използваме личната информация, която предоставяте, само за да изпълним целта, за която сме придобили информацията. Вашите данни няма да бъдат използвани за каквито и да било други цели, като например директен маркетинг, освен ако не сме ви уведомили за това и, където това се изисква по закон, имаме вашето изрично съгласие.


Генерирано от потребители съдържание

Ние предлагаме определени услуги, при които вие можете да публикувате информация на сайта, която след това ще бъде достъпна и за други посетители на сайта. Примери за това са дискусионни форуми и коментари по блог статии.

Когато публикувате нещо, наред с публикуваната от вас информация за другите посетители ще стане достъпна и основната информация, идентифицираща ви като публикуващия. Тази информация включва вашето име или псевдоним и, където е уместно, може да включва и друга информация като вашата държава или името на компанията или организацията, за която работите. Вие имате контрол върху тези данни в потребителския си профил и можете да контролирате какво ще се показва във вашите публикации.

Ние може да показваме също и статистическа, репутационна и друга подобна информация, свързана с вашия потребителски акаунт. Примери за това са брой ваши публикации във форум или оценка, показваща като колко полезни са оценени вашите публикации от други потребители. За повече информация, вижте помощните страници за всяка услуга.


Споделяне на информация

Ние може да споделяме подобна информация във всяко от следните ограничени обстоятелства:

  • Имаме вашето изрично и документирано съгласие.
  • Предоставяме подобна информация на доверени юридически или физически лица с единствената цел да обработим вашата заявка от наше име. Когато правим това, то е предмет на споразумения, които задължават въпросните страни да обработват подобна информация само по наши инструкции и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и съответните мерки за опазване на поверителността и сигурността, като вие ще бъдете надлежно информирани за това.
  • Ние заключаваме, че законът изисква от нас или имаме добросъвестното убеждение, че достъпът, запазването или разкриването на подобна информация са разумно необходими с цел защитаване на правата, имуществото или безопасността на Accelleron, нейните потребители или обществеността.

Ние ще споделяме вашите лични данни с нашите филиали с цел да ви предоставим нашите услуги, както е описано в настоящото Известие. Можете да видите повече за юридическите лица в нашата група в списъка по-горе. Ние продължаваме да внедряваме политики и защитни мерки във всички компании на Accelleron в държавите, в които работим, с цел да гарантираме, че личната информация се съхранява и обработва съгласно едни и същи стандарти за защита на лични данни и безопасност във всички случаи. В случаите, в които вашите лични данни се прехвърлят към нашите филиали извън Европейската икономическа общност към зона, за която няма решение от страна на Европейската икономическа общност, че се прилагат адекватни защитни мерки, това ще бъде описано в съответното информационно известие и ние ще поискаме вашето съгласие, където това се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни.

В случай на прехвърляне на собственост на части от АББ, като например придобиване от или сливане с друга компания, ние ще предоставим известие за това и (където това се изисква по закон) ще поискаме вашето съгласие преди прехвърлянето на всякакви лични данни, при което те ще станат предмет на различна политика за защита на личните данни.

Може да споделяме вашите лични данни сред някои доставчици на услуги и партньори до степента, която е необходима, за да ви предоставим безпроблемно обслужване и да подобрим качеството на нашите услуги. Някои от тези партньори може да се намират в държави извън Европейската икономическа общност, които не осигуряват същото ниво на защита на личните данни както в държавата, в която живеете, и не са признати от Европейската комисия като предоставящи адекватно ниво на защита на личните данни. Ние прехвърляме лична информация към тези държави само при вземането на защитни мерки, които гарантират защитата на вашата лична информация, като например одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи.

Ние няма да разкриваме вашата лична информация на други хора или несвързани с нас компании, с изключение на ограничените обстоятелства, описани в настоящата Политика или с вашето съгласие.


Колко време пазим вашите лични данни?

Освен ако не е уточнено друго в известието за защита на личните данни за съответната услуга, ще съхраняваме вашите данни за минималното време, което е необходимо да изпълним целите, за които сме я събрали, в това число за целите на удовлетворяване на всякакви правни, счетоводни или отчетни изисквания (включително случаите, в които това е необходимо за Accelleron с цел защита срещу правни искове). Например, ако поискаме вашите лични данни когато се регистрирате за даден семинар, ние ще пазим вашите данни до приключването на семинара, плюс разумен период от време след това, с цел да можем да отговорим на въпроси или оплаквания. В момента, в който вашите данни вече не са необходими, ние ще ги изтрием завинаги съгласно приложимото законодателство.


Сигурност на информацията

Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да осигурим защита срещу неупълномощен достъп до или неупълномощена промяна, разкриване или унищожаване на данни.

Ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни до тези служители на Accelleron, на които тази информация е необходима, за да изпълнят вашата заявка или да доставят нашите услуги.


Връзки

Външните сайтове, към които има връзки в уебсайтовете на Accelleron, са разработени от хора, над които Accelleron не упражнява контрол. Тези други сайтове може да поставят свои собствени “бисквитки” (cookies) на вашия компютър, да събират данни или да изискват лична информация. Моля, обърнете се към известието за защитата на лични данни на всеки уебсайт за повече информация.


Вашите права

Вие имате право:

  • да поправяте всякакви грешки във вашите лични данни или да ги обновявате,
  • да получите копие на тези ваши лични данни, които пазим,
  • да изтриете своите лични данни, за които повече нямаме законово основание да използваме,
  • да прехвърлите вашите лични данни към нов доставчик (ако е приложимо),
  • да възразявате срещу обработването на вашите лични данни на база основание за законни интереси (при условие, че нашите причини за обработването не надвишават всякакъв евентуален ущърб на вашите права на защита на лични данни), или да ограничавате това как използваме вашите лични данни в процеса на разследване на оплакване/жалба,

Можете да отправите такова искане на Уеб страницата за защита на личните данни на accelleron-industries.com. В определени обстоятелства може да се наложи да ограничим горепосочените права с цел да защитим обществения интерес (напр. предовратяване или разкриване на престъпление) и нашите интереси (напр. поддържане на правни привилегии)

В случаите, в които сме поискали вашето съгласие да използваме вашите данни за конкретна цел, вие можете да оттеглите своето съгласие по всяко време. Това може да бъде направено като влезете в акаунта си и кликнете на линка за отписване от абонамент, или като посетите Уеб страницата за защита на личните данни на accelleron-industries.com. В подобни случаи ние ще спрем да използваме вашите данни за посочената цел и ще ги изтрием.

Ако желаете да направите оплакване относно това как сме се отнесли с личните ви данни, можете да се свържете с нашия Представител по защита на личните данни, като изпратите своето оплакване на Уеб страницата за защита на личните данни на accelleron-industries.com.

Бисквитки (Cookies)

Ние използваме бисквитки, за да подобрим качеството на нашето обслужване и за да разбираме по-добре как хората използват нашите уебсайтове. Правим това като съхраняваме предпочитанията на потребителите в “бисквитки” и като проследяваме потребителските тенденции и шаблони на поведение на това как хората разглеждат нашите сайтове. Използваме бисквитки, за да разграничим потребителите един от друг като определяме произволен анонимен идентификатор на всеки посетител. Използваме тази информация, за да преследваме нашите законни интереси да подобряваме уебсайта си, да броим посетители, да получаваме информация за популярността на нашето съдържание и за да научим как хората използват сайта.

Може да събираме информация за вашите навици за сърфиране в интернет на нашия уебсайт (като например посетени страници, връзки, на които сте кликнали, време, прекарано на конкретни страници и др.) на база на нашите законни интереси да ви предоставим реклами, свързани с вас и вашите интереси.

Можете да настроите браузъра си да отказва всички бисквитки или да показва кога се изпраща бисквитка. Някои свойства или услуги на нашите сайтове, обаче, може да не функционират правилно без бисквитки.


Бисквитки само за уебсайта на Accelleron

Уебсайтът на Accelleron използва както бисквитки от “първа страна” (бисквитки, заложени от уебсайта на Accelleron), така и бисквитки от “трети страни” (бисквитки, заложени от уебсайт на трета страна, който предоставя дадена услуга за сайта на Accelleron) Ние използваме бисквитки от първа страна, за да съхраняваме предпочитания, да проследяваме потребителски тенденции и шаблони на поведение с помощта на доставчици на онлайн статистики, както и за съхраняване на данни, необходими през цялото ви посещение на сайта (например, съдържание на вашата количка за пазаруване). 

Таблицата по-долу описва уеб проследяващите бисквитки, които може да бъдат използвани от уебсайта на Accelleron.

Доставчик на бисквитка Вид бисквитка Цел на бисквитката 
Google AnalyticsПърва странаУеб анализи (анонимна статистика на потреблението)
New RelicПърва странаНаблюдение на ефективността (анонимна статистика за това колко бързо се зареждат нашите страници за потребители от различни части на света)
OptimizelyПърва страна
А/Б тестване на нови функционалности на уебсайта (анонимно)
Crazy EggПърва странаАнализ на потребителско поведение (анонимни данни за това как потребителите превъртат и си взаимодействат със страницата)
wiredmindsПърва странаАнонимни профили на използване за целите на генериране на потенциална нова аудитория (идентифицира от какви компании са нашите посетители)
Pardot by SalesForceПърва странаАнонимни профили на използване за целите на генериране на потенциална нова аудитория и управление на маркетингови кампании
Salesforce Marketing CloudПърва странаУслуга за автоматизация на маркетинга Проследява дейността от имейли и в нашите онлайн канали.
Salesforce DMPТрета страна или първа странаПроследява потребителски гледни точки и взаимодействия за анализ и за информиране относно впечатленията от съдържанието и рекламите.
 Marketo Първа странаАнонимни профили на използване за целите на генериране на потенциална нова аудитория и управление на маркетингови кампании
LinkedIn InsightsТрета странаСъбиране на данни относно посещения на членове на LinkedIn на уебсайта. Обобщени отчети (анонимни) за аудиторията и ефективността на уебсайта.

Ремаркетинг

Уебсайтът на Accelleron използва ремаркетинг, за да рекламира онлайн посредством текстови или графични реклами. Ремаркетингът е функционалност, която ни позволява да достигаме до хора, които са посещавали нашия сайт преди, за да им покажем уместни за тях реклами, когато посещават други сайтове. Доставчици-трети страни, в това число Google, използват бисквитки, за да представят реклами, базирани на предходни посещения на потребителя на нашия сайт. За тази цел се задават бисквитки на доставчици на реклама-трети страни, когато посещавате нашия уебсайт. Потребителите могат да се откажат от използването на бисквитки от Google като посетят страницата Отказ от реклами на Google и откажат използването на бисквитки от страна на доставчик-трета страна като посетят страницатаОтказ от инициативата за реклами в мрежа.


Бисквитки от следните доставчици на реклама може да бъдат заложени при посещение на уебсайта на Accelleron.

Доставчик на бисквитка

Вид бисквитка

Цел на бисквитката

Brightcove

Първа страна

Услуга за видео стрийминг Предоставя анонимна информация за поведенията по време на стрийминг и взаимодействие.

Crazy Egg

Първа страна

Анализ на потребителско поведение (анонимни данни за това как потребителите превъртат и си взаимодействат със страницата)

Disqus

Трета страна

Предоставя мрежова система за коментиране

Google Analytics

Първа страна

Уеб анализи (анонимна статистика на потреблението)

LinkedIn Insights

Трета страна

Събиране на данни относно посещения на членове на LinkedIn на уебсайта. Обобщени отчети (анонимни) за аудиторията и ефективността на уебсайта.

Monsido

Първа страна

Измерване на трафика на уебсайта и оптимизация на съдържанието

New Relic

Първа страна

Наблюдение на ефективността (анонимна статистика за това колко бързо се зареждат нашите страници за потребители от различни части на света)

Optimizely

Първа страна

А/Б тестване на нови функционалности на уебсайта (анонимно)

Salesforce DMP

Трета страна или първа страна

Проследява потребителски гледни точки и взаимодействия за анализ и за информиране относно впечатленията от съдържанието и рекламите.

SalesForce LiveAgent

Първа страна

Вградена чат услуга Предоставя информация за поведенията и поддържа показатели.

Salesforce Marketing Cloud

Първа страна

Услуга за автоматизация на маркетинга Проследява дейността от имейли и в нашите онлайн канали.

SalesForce Pardot

Първа страна

Анонимни профили на използване за целите на генериране на потенциална нова аудитория и управление на маркетингови кампании

 MarketoПърва странаАнонимни профили на използване за целите на генериране на потенциална нова аудитория и управление на маркетингови кампании

Wiredminds

Първа страна

Анонимни профили на използване за целите на генериране на потенциална нова аудитория (идентифицира от какви компании са нашите посетители)

 

Промени по настоящата Политика

Моля, отбележете, че настоящата Политика за защита на личните данни ще се променя периодично. Очакваме повечето промени да са незначителни, но е възможно да има и по-значителни такива. Където е уместно и възможно ние ще ви уведомяваме за подобни промени по имейл. Всяка версия ще бъде отбелязана най-отгоре на страницата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или коментари относно настоящото Известие, моля, изпратете ги на Уеб страницата за защита на личните дани на accelleron-industries.com.