accelleron-industries.com Privaatsuse ja Küpsiste reeglid

Viimati muudetud: 29. oktoober 2018

Privaatsus

Accelleron peab privaatsust oluliseks, mistõttu loome veebiteenuseid ja viime nendega seotud tegevusi läbi isikuandmete kaitset silmas pidades.

Käesolevad Privaatsusreeglid (“Teatis”) sätestavad isikuandmete liigid, mida me teilt meie veebilehe kasutamise käigus kogume, kuidas me sellist teavet kogume ja töötleme, kellega me seda jagame ning teie õigused selle teabe suhtes. Antud Teatis rakendub veebilehele accelleron-industries.com, mille omanik ja töötleja on Turbo Systems Switzerland Ltd ning teistele Accelleronle kuuluvatele veebilehtedele, mis viitavad käesolevale Teatisele.

Kes teie isikuandmete eest vastutab?

Teie isikuandmete eest vastutab Accelleron. Accelleron all on mõeldud ettevõtet Turbo Systems Switzerland Ltd ja selle tütarettevõtteid. Teavet kõikide Accelleron tütarettevõtete kohta leiate Accelleron tütarettevõtete nimekirjast. Kohaldatavate andmete kaitse seaduste nõuete kohaselt on teie andmete vastutav töötleja see Accelleron sidusettevõte, kes teile teenuseid pakub või teiega suhtleb. Käesolev Teatis rakendub kõikidele sellistele ettevõtetele.

Teie isikuandmete kogumine

Võime koguda piiratud isikuandmeid, mida teie veebilehitseja teie külastuse käigus meie veebilehele kättesaadavaks teeb. See teave sisaldab teie IP-aadressi, veebilehitseja tüüpi, veebilehitseja keelt, teie külastuse kuupäeva ja kellaaega ning üht või mitut küpsist, mis võivad teie veebilehitseja unikaalselt tuvastada (rohkem teavet leiate altpoolt Küpsiste osast). Kasutame seda teavet tulenevalt oma õigustatud huvist kasutajate käitumist paremini mõista, et oma pakkumisi täiustada, samuti selleks, et vältida andmete pahatahtlikku kasutamist näiteks häkkimiseks ja teenusetõkestamise rünneteks.

Mõned meie teenused nõuavad teilt konto registreerimist. Palume teilt konto loomiseks mõningaid isikuandmeid, mida kasutame soovitud teenuse pakkumiseks. Teatud teenuste puhul võime küsida andmeid krediitkaardi või muu makseviisi kohta, mida hoiame krüptitud kujul turvalistes serverites. Kogume sellist teavet tulenevalt oma õigustatud huvist, teie või teie organisatsiooniga sõlmitud lepingu täitmiseks või selle lepinguga seotud tegevuste ellu viimiseks.

Juhul kui palume teilt täiendavaid isikuandmeid, anname teile teada, mis tüüpi teavet me kogume, kuidas me seda kogume, kellega seda jagame ja kui kaua seda säilitame. Loodame, et see aitab teil meiega oma isikuandmete jagamisel teadliku otsuse teha.

Kasutame teie antud isikuandmeid ainult selle eesmärgi täitmiseks, milleks me neid küsisime. Teie andmeid ei kasutata muudel eesmärkidel, nagu näiteks otseseks turundamiseks, välja arvatud juhul, kui oleme teid sellest teavitanud ja mille puhul meil on seadusest tulenevalt vajalik teie selge nõusolek.

Kasutaja loodud sisu

Pakume teatud teenuseid, mille puhul saate postitada lehele teavet, mis saab seejärel kättesaadavaks ka teistele lehe kasutajatele. Sellised teenused on näiteks arutelufoorumid ja blogipostituste kommentaarid.

Postituse tegemisel saab teistele kasutajatele kättesaadavaks põhiline teave, mis teid postituse autorina identifitseerib koos teie postitatud teabe sisuga. See teave sisaldab  teie nime või kasutajanime ja kui see on vajalik, siis ka muud teavet, nagu näiteks riiki või ettevõtte/ organisatsiooni nime, kus te töötate. Teil on oma kasutajaprofiilil nende andmete üle kontroll ja te saate valida, millist infot teie postituste juures kuvatakse.

Samuti võime me kuvada statistilist, mainega seotud ja muud sarnast teie kasutajaga seotud teavet, nagu näiteks teie foorumipostituste arv või hinnang selle kohta, kui kasulikuks teised kasutajad teie postitusi on hinnanud. Täpsemalt saate selle kohta lugeda iga teenuse abi lehtedelt.

Teabe jagamine

Võime jagada eespool nimetatud teavet kõikidel järgnevatel juhtudel:

  • Meil on teie selge ja tõendatud nõusolek.
  • Me jagame sellist teavet usaldusväärsete ettevõtete või isikutega vaid teie tellimuse täitmise eesmärgil. Kui see saab tehtud, toimitakse andmetega edasi vastavalt kokkuleppele, mis kohustab osapooli töötlema sellist teavet ainult vastavalt meie juhistele ja kooskõlas asjassepuutuvate andmete kaitse seaduste ning konfidentsiaalsuse ja turvalisuse meetmetega, millest teid sobival viisil teavitatakse.
  • Me järeldame, et meil on seadusest tulenev kohustus või tegutseme heas usus ja teadmises, et sellisele teabele ligipääs, selle säilitamine või avalikustamine on põhjendatult vajalik Accelleron, selle kasutajate või avalikkuse õiguste, omandi või turvalisuse kaitseks.

Jagame teie isikuandmeid oma sidusettevõtetega teile oma teenuste pakkumise eesmärgil vastavalt käesolevas Teatises kirjeldatule. Rohkem teavet meie grupi üksuste kohta leiate ülaltoodud nimekirjast. Jätkame reeglite ja kaitsemeetmete rakendamist kõikides Accelleron ettevõtetes ja riikides, kus me tegutseme, selleks et tagada kõikidel juhtudel isikuandmete säilitamine ning töötlemine vastavalt ühesugustele privaatsuse ja turvalisuse standarditele. Juhul kui teie isikuandmed toimetatakse meie sidusettevõtte kätte, kes paikneb väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või piirkonnas, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon teinud otsust sobilike turvameetmete rakendamiseks, kaetakse need küsimused vastavas infoteatises ja juhul, kui kohalduvad andmete kaitse seadused seda nõuavad, küsime teilt selleks luba.

Juhul kui mõne Accelleron osa omanik näiteks teise äriühinguga ühinemise või ülevõtmise tulemusena vahetub, teavitame me sellest teid ja (kui seadus seda nõuab) küsime teie nõusolekut enne mis tahes isikuandmete ülekandmist ja nendele seeläbi teistsuguste privaatsusreeglite rakendumist.

Võime jagada teie isikuandmeid mõnede teenusepakkujate ja koostööpartneritega sellises ulatuses, mis on vajalik teile sujuvate teenuste tagamiseks ja oma teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Mõned sellised koostööpartnerid võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus ei pruugi olla samasugune andmete kaitstuse tase kui teie riigis ja mida Euroopa Komisjon ei ole tunnustanud vajalikku isikuandmete kaitset tagavate riikidena. Jagame selliste riikidega teavet ainult juhul, kui neis on kasutusel kaitsemeetmed, mis kindlustavad teie isikuandmete kaitse, nagu näiteks Euroopa Komisjoni heaks kiidetud lepingu tüüptingimused.

Me ei avalikusta teie isikuandmeid teistele isikutele ega meiega mitteseotud ettevõtetele, välja arvatud piiratud juhtudel, mis on käesolevates Reeglites kirjeldatud või milleks meil on teie nõusolek.

Kui kaua me teie isikuandmeid hoiame?

Kui privaatsuse teatises pole vastava teenuse kohta teisiti öeldud, hoiame me teie andmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks me neid kogusime, sealhulgas kõikide õiguslike, raamatupidamise- või aruandluse alaste nõuete täitmiseks (sealhulgas vajadusel Accelleron kaitsmiseks õiguslike nõuete vastu). Näiteks kui me küsime teilt isiklikke andmeid seminarile registreerimisel, hoiame me neid andmeid seni, kuni seminar läbi saab ning veel teatava mõistliku aja pärast seda, selleks et meil oleks võimalik küsimustele või kaebustele vastata.

Infoturve

Me rakendame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta teid lubamatu andmetele ligipääsu või nende lubamatu muutmise , avalikustamise või hävitamise eest.

Ligipääs teie isikuandmetele on piiratud vaid Accelleron töötajatega, kellel on seda teavet tarvis teie tellimuse täitmiseks või meie teenuste pakkumiseks.

Lingid

Välised lingid, mis on Accelleron veebilehtedega seotud, on arendatud inimeste poolt, kelle üle Accelleron kontrolli ei teosta. Need teised lehed võivad rakendada teie arvutile oma küpsiseid, andmeid koguda või isiklikke andmeid küsida. Palun tutvuge täiendava teabe saamiseks eraldi iga lehe privaatsusreeglitega.

Teie õigused

Teil on õigus:

  • parandada kõik vead teie isikuandmetes või neid uuendada,
  • saada koopia meie poolt teie kohta säilitatavatest isikuandmetest,
  • kustutada oma isikuandmed, mille kasutamiseks pole meil enam õiguslikku alust,
  • saata oma isikuandmed uuele pakkujale (vajaduse korral),
  • seista vastu oma isikuandmete töötlemisele tulenevalt õigustatud huvist (tingimusel, et meie põhjused andmete töötlemiseks ei kaalu üles kahju teie andmete privaatsuse õigusele) või piirata seda, kuidas me kaebuse uurimisel teie isikuandmeid kasutame.

Sellise soovi võite teha accelleron-industries.com Privaatsuse lehel. Teatud juhtudel võime me piirata ülaltoodud õigusi, et kaitsta avalikku huvi (nt kuriteo ärahoidmiseks või lahendamiseks) ja meie huve (nt õiguslike privileegide säilitamine).

Kui me oleme küsinud teilt nõusolekut kasutada teie andmeid kindlal eesmärgil, võite igal hetkel oma nõusolekust taganeda. Seda saab teha oma kontole sisse logides, klikkides nõusolukust loobumise lingil või külastades accelleron-industries.com Privaatsuse lehte. Sellistel juhtudel lõpetame teie andmete kasutamise nendel eesmärkidel ja kustutame need ära.

Kui soovite esitada kaebuse selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid käidelnud oleme, võite te võtta ühendust meie Andmekaitse töötajaga, edastades oma kaebuse accelleron-industries.com Privaatsuse lehel.

Cookies

Kasutame küpsiseid selleks, et parandada oma teenuste kvaliteeti ja mõista paremini, kuidas kasutajad meie veebilehti kasutavad. Selleks säilitame me kasutajate eelistused küpsistesse ja jälgime kasutajasuundumusi ning mustreid selles osas, kuidas kasutajad meie lehtedel liiguvad. Kasutame küpsiseid külastajate eristamiseks, määrates igale külastajale juhusliku anonüümse identifikaatori. Kasutame seda teavet tulenevalt oma õigustatud huvist parandada oma veebilehte, loendada külastajaid, saada teavet meie veebilehe sisu loetavuse kohta ja selleks, et saada teada, kuidas külastajad meie lehte kasutavad.

Võime koguda teavet teie veebisirvimise harjumuste kohta oma veebilehel (nagu nt lehed, mida on külastatud, lingid, millele on klikitud, konkreetsel lehel veedetud aeg jms) tulenevalt oma õigustatud huvist pakkuda teile asjakohaseid ja teid huvitavaid reklaame

Te võite seadistada oma veebilehitseja nii, et küpsised oleksid keelatud või näitama, millal küpsis saadetud on. Küll aga ei pruugi osad funktsioonid või teenused meie veebilehtedel ilma küpsisteta korralikult töötada.

Accelleron veebilehele iseloomulikud küpsised

Accelleron veebileht kasutab mõlemaid „esimese osapoole“ küpsiseid (küpsised, mis on seadistatud Accelleron veebilehe poolt) ja „kolmanda osapoole“ küpsiseid (küpsised, mille on seadistanud kolmanda osapoole veebileht, mis pakub Accelleron veebilehele teenust). Esimese osapoole küpsiseid kasutame selleks, et säilitada kasutajate eelistusi, jälgida koos veebistatistika pakkujate abiga kasutajasuundumusi ja -mustreid ning selleks, et säilitada andmeid, mis on vajalikud teie veebilehe külastuse jooksul (näiteks teie ostukorvi sisu).

Allolev tabel kirjeldab veebi jälgimise küpsiseid, mida Accelleron veebileht võib kasutada.

 

Küpsise pakkuja

Küpsise tüüp

Küpsise eesmärk

Google Analytics

Esimese osapoole

Veebianalüütika (anonüümne kasutusstatistika)

New Relic

Esimese osapoole

Toimivuse monitoorimine (anonüümne statistika selle kohta, kui kiiresti meie lehed eri riikidest kasutajate puhul end laevad)

Optimizely

Esimese osapoole

Veebilehe uute funktsioonide A/B testimine (anonüümne)

Crazy Egg

Esimese osapoole

Kasutaja käitumise analüüs (anonüümsed andmed selle kohta, kuidas kasutajad lehte kerivad ja sellega käituvad)

wiredminds

Esimese osapoole

Anonüümsed kasutajaprofiilid müügikontaktide genereerimise eesmärgil (tuvastamaks, millistest ettevõtetest meie külastajad pärit on)

Pardot by SalesForce

Esimese osapoole

Anonüümsed kasutajaprofiilid müügikontaktide genereerimise ja turunduskampaaniate haldamise eesmärgil

Salesforce Marketing Cloud

Esimese osapoole

Turunduse automatiseerimise teenus. Jälgib e-kirjadest ja meie võrgukanalitest tulenevat aktiivsust

Salesforce DMP

Kolmanda või esimese osapoole

Jälgib analüütilistel eesmärkidel kasutajate külastusi ja tegevusi ning annab infot nende sisu- ja reklaamikogemustest

MarketoEsimese osapoole

Anonüümsed kasutajaprofiilid müügikontaktide genereerimise ja turunduskampaaniate haldamise eesmärgil

LinkedIn Insights

Kolmanda osapoole

Andmete kogumine vastavalt LinkedIn`i liikmete külastustele antud veebilehel. Koondaruanded (anonüümsed) veebilehe kasutajaskonna ja reklaamide tulemuslikkuse kohta.


Uuestiturundamine

Accelleron veebileht kasutab uuestiturundamist selleks, et veebis tekst- või piltreklaame kasutades reklaamida. Uuestiturundamine on funktsioon, mis võimaldab meil jõuda inimesteni, kes on me veebilehte eelnevalt külastanud ja näidata neile huvipakkuvaid reklaame, kui nad teisi veebilehti külastavad. Kolmandast osapoolest reklaamijad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid selleks, et pakkuda reklaame vastavalt kasutaja eelnevatele külastustele meie veebilehel. Seetõttu saadetakse teile meie veebilehe külastamisel kolmandast osapoolest reklaamipakkujate küpsiseid. Kasutajad saavad Google`i küpsiste kasutamisest loobuda lehel Google reklaamidest loobumine ning kolmandate osapoolte kasutatavatest küpsistest lehel Network Advertising Initiative.

Accelleron veebilehte külastades võidakse saata järgmiste reklaamipakkujate küpsiseid.

Accelleron veebilehte külastades võidakse saata järgmiste reklaamipakkujate küpsiseid.

 

Küpsise pakkuja

Küpsise tüüp

Küpsise eesmärk

Brightcove

Esimese osapoole

Video esitamise teenus. Pakub anonüümseid andmeid kasutajate käitumise kohta voogedastuse ja veebikülastuse vältel

Crazy Egg

Esimese osapoole

Kasutaja käitumise analüüs (anonüümsed andmed selle kohta, kuidas kasutajad veebilehte kerivad ja sellega käituvad)

Disqus

Kolmanda osapoole

Pakub võrgupõhist kommenteerimise süsteemi

Google Analytics

Esimese osapoole

Veebianalüütika (anonüümne kasutusstatistika)

LinkedIn Insights

Kolmanda osapoole

Andmete kogumine LinkedIn`i liikmete külastuste kohta veebilehel. Koondaruanded (anonüümsed) veebilehe külastajaskonna ja reklaamide tulemuslikkuse kohta.

Monsido

Esimese osapoole

Veebilehe liikluse mõõtmine ja sisu optimeerimine

New Relic

Esimese osapoole

Tulemuslikkuse monitoorimine (anonüümne statistika selle kohta, kui kiiresti meie lehed eri riikidest kasutajate puhul end laevad)

Optimizely

Esimese osapoole

Veebilehe uute funktsioonide A/B testimine (anonüümne)

Salesforce DMP

Esimese või kolmanda osapoole

Jälgib analüütilistel eesmärkidel kasutajate külastusi ja tegevusi ning annab infot nende sisu- ja reklaamikogemustest

SalesForce LiveAgent

Esimese osapoole

Sisseehitatud vestluse teenus. Pakub kasutajate käitumise infot ja toetavaid mõõdikuid

Salesforce Marketing Cloud

Esimese osapoole

Turunduse automatiseerimise teenus. Jälgib e-kirjadest ja meie võrgukanalitest tulenevat aktiivsust

SalesForce Pardot

Esimese osapoole

Anonüümsed kasutajaprofiilid müügikontaktide genereerimise ja turunduskampaaniate haldamise eesmärgil

Wiredminds

Esimese osapoole

Anonüümsed kasutajaprofiilid müügikontaktide genereerimise eesmärgil (tuvastamaks, millistest ettevõtetest meie külastajad pärit on)


Reeglite muudatused

Pange palun tähele, et käesolevad Privaatsusreeglid muutuvad aeg-ajalt. Eeldatavasti on enamik tehtavaid muutusi väikesed, kuid võib esineda ka olulisemaid muudatusi. Kui see on asjakohane ja võimalik, teavitame teid nendest muudatustest e-kirja teel. Iga versiooni number märgitakse ära lehekülje päises.

Võta ühendust

Kui teil on antud Teatise kohta küsimusi, palun edastage need accelleron-industries.com Privaatsuslehel.