FAQs – Svenska depåbevis

Ett svenskt depåbevis är ett finansiellt instrument utfärdat av en svensk bank som representerar aktier i ett icke-svenskt bolag. De svenska depåbevisen i Accelleron kommer utfärdas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (Depåbanken). Varje svenskt depåbevis i Accelleron kommer att representera en Accelleron-aktie.

Förutsatt att avknoppningen godkänns av ABB:s aktieägare kommer innehavare av ABB:s aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden erhålla svenska depåbevis i Accelleron i relation till sitt innehav av ABB aktier (ett depåbevis i Accelleron för varje 20 ABB aktier). Av tekniska skäl måste ABB dela ut värdepapper som kan registreras hos Euroclear Sweden, vilket inte är möjligt med Accelleron-aktier. ABB kommer därför att dela ut svenska depåbevis i Accelleron. De svenska depåbevisen i Accelleron kan sedan omregistreras till schweiziska Accelleron-aktier som kan handlas på SIX Swiss Exchange.

För närvarande är det inte rättsligt möjligt för ett schweiziskt bolag att sekundärnotera sina aktier på en börs inom EU. Dessutom är det numera möjligt för dig som privatperson att genom en depå, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring äga och handla med utländska aktier, till exempel på SIX Swiss Exchange på samma sätt som svenska aktier på Stockholmsbörsen. Om du efter utdelningen omregistrerar dina svenska depåbevis i Accelleron till schweiziska Accelleron-aktier kommer du att kunna handla med Accelleron-aktier på SIX Swiss Exchange.

De svenska depåbevisen kommer inte vara noterade och kan därför inte handlas på någon börs och kommer därför behöva omregistreras till schweiziska Accelleron-aktier för att kunna säljas/handlas.

Du kommer kunna omregistrera de svenska depåbevisen i Accelleron till schweiziska Accelleron-aktier om du för över dina svenska depåbevis till en depå, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Depåbanken tar inte ut någon avgift för omregistreringen från avknoppningen fram till och med den 31 oktober 2022 (förvaltare kan ta ut avgifter). Om du vill omregistrera dina svenska depåbevis i Accelleron till schweiziska Accelleron-aktier efter den 31 oktober 2022 måste du omregistrera dina svenska depåbevis i Accelleron på egen bekostnad.

ABB kommer till och med den 31 oktober 2022 att täcka kostnaderna till Depåbanken för konvertering av svenska depåbevis till Accelleron-aktier som sedan kan handlas på SIX Swiss Exchange (förvaltare kan ta ut avgifter).

Efter den 31 oktober 2022 kommer varje konvertering att kosta 2 500 kronor, vilket kommer debiteras av Depåbanken (även förvaltare kan komma att ta ut avgifter). Individer kan komma att betala mindre än 2 500 kronor beroende på antalet aktieägare som omregistrerar sina svenska depåbevis till Accelleron-aktier under samma dag.

Om du säljer dina ABB-aktier före handelsdagens slut den 30 september 2022 kommer du inte ha rätt att erhålla svenska depåbevis eller kontant betalning för fraktioner av depåbevis.

Antalet ABB-aktier som du äger kommer inte förändras vid en avknoppning. Du kommer helt enkelt att få ett svenskt depåbevis i Accelleron för varje 20 ABB-aktier du äger.

Nej. Alla som är aktieägare i ABB efter handelsdagens slut den 30 september 2022 kommer att erhålla Accelleron-aktier. Om du innehar ABB-aktier genom Euroclear Sweden kommer du i stället att erhålla svenska depåbevis i Accelleron.

Nej. Kontantdelen av utdelningen motsvarar den schweiziska källskatten som ska betalas i samband med avknoppningen och kommer att hållas inne av ABB och betalas direkt till de schweiziska skattemyndigheterna. Men eftersom fraktioner av Accelleron-aktier inte kommer att delas ut kan du i stället komma att erhålla kontant betalning vid försäljningen av de sammanlagda fraktionerna.

För en översikt av skattekonsekvenserna i Sverige, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”, informationsbroschyren till aktieägare. Alla aktieägare i ABB som har frågor rörande sin skattemässiga ställning bör rådfråga sin skatterådgivare angående de specifika skattekonsekvenserna som gäller för dem i samband med erhållandet av svenska depåbevis i Accelleron.

Kontakta din bank, aktiemäklare eller nätmäklare där du innehar dina ABB-aktier för att kontrollera huruvida de schweiziska Accelleron-aktierna kan förvaras på det kontot.

Registrerade innehavare av ABB-aktier hos Euroclear Sweden per avstämningsdagen den 4 oktober 2022 kommer att ha rätt att erhålla svenska depåbevis i Accelleron. Det innebär att sista dagen för handel med ABB-aktier inklusive rätten att erhålla svenska depåbevis i Accelleron kommer att vara den 30 september 2022.

Svenska depåbevis i Accelleron kommer att bokföras på ditt konto automatiskt efter avstämningsdagen omkring den 6 oktober 2022. Observera att endast hela svenska depåbevis i Accelleron kan levereras och att du därför kan komma att erhålla kontanter i stället för svenska depåbevis i Accelleron för vissa av eller alla dina ABB-aktier.

Innehavare av svenska depåbevis i Accelleron har rätt att ta del av vinstutdelning på pro rata basis per depåbevis på samma sätt som en innehavare av Accelleron-aktier. Eventuell kontantutdelning kommer att utbetalas i SEK.

Accelleron kommer att arrangera med Depåbanken så att innehavare av svenska depåbevis i Accelleron ska kunna utöva vissa rättigheter med avseende på Accelleron som om de vore vanliga aktieägare.

Förvaltarregistrerade aktieägares innehav kommer att hanteras enligt respektive förvaltares rutiner.

Du bör därför kontakta din förvaltare så snart som möjligt om du har några frågor angående de svenska depåbevisen.

Du kan inneha svenska depåbevis i Accelleron på ditt värdepapperskonto (VP-konto) registrerat hos Euroclear i högst 12 månader. Det är möjligt att omregistrera dina svenska depåbevis i Accelleron till schweiziska Accelleron-aktier kostnadsfritt fram till och med 31 oktober 2022 (förvaltare kan ta ut avgifter). Därefter kommer en avgift att tas ut. Om du vill undvika den extra kostnaden har du följande alternativ:

  • Sälj dina ABB-aktier innan avknoppningen av Accelleron.
  • Öppna en depå, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring och för över dina ABB-aktier i god tid innan avknoppningen av Accelleron för att ha möjlighet att omregistrera de svenska depåbevisen till Accelleron-aktier kostnadsfritt av Euroclear och Depåbanken, eller för över de svenska depåbevisen i Accelleron som du erhåller efter avknoppningen i god tid före den 31 oktober 2022.

Banker, aktiemäklare och nätmäklare erbjuder depåer, investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Det är normalt kostnadsfritt och en snabb process att öppna dessa om du har ett BankID.

Det kommer att finnas en hjälplinje för att svara på eventuella ytterligare frågor om programmet.

Telefonnummer: +46 (0)8-518 01 555

Hjälplinjen kommer att vara tillgänglig varje dag från 9.00 CET till 11.00 CET under perioden mellan 7 september och 14 oktober 2022. Om du ringer utanför dessa tider kan du lämna dina kontaktuppgifter och få ett samtal tillbaka så snart som möjligt därefter.

Programmet för de svenska depåbevisen förväntas vara tillgängligt i högst 12 månader.

Accelleron-aktierna representerade av de svenska depåbevisen kommer säljas och intäkterna, netto efter kostnader, kommer att betalas ut till dig.